Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Chambéry

 

Tuyên-úy : Lm André Ngô Minh Tâm

 Ban Đại-diện

Anh Chị Lâm Tú Tài (đại-diện)

Chị Nguyễn Cương

Thành lập Năm 1980 - Số giáo-dân : 29 người

1. Tiểu-sử

Chambéry là tỉnh-lỵ của miền Savoie, cách thủ-đô Paris 553 km về phía Đông Nam. Nơi đây, sau khi bỏ nước ra đi, vì biến-cố tháng tư đen, năm 1975, một số gia-đình người tỵ-nạn Việt, Miên, Lào đã tìm về vùng gần biên-giới nầy để làm ăn sinh sống.

Năm 1980, Linh-mục Clément Nguyễn Văn Thể, từ Lyon đến gặp Cha chánh-xứ họ La Motte-Servolex, cách Chambéry 5 cây số, và Đức Giám-mục địa-phận để thu xếp vấn-đề lo mục-vụ cho một số giáo-hữu Việt-nam đang cư-trú trong vùng Chambéry, Cộng-đoàn đã được bắt đầu từ đó.

2. Sinh-hoạt

Thực vậy, cộng-đoàn Chambéry là cộng-đoàn nhỏ, loại «cộng-đoàn hạt lúa», nói theo sự phân loại của Sư-huynh Trần Công-Lao, vì chỉ có 9 gia-đình gồm 29 tín-hữu ! Tuy thế, cha Clément Nguyễn Văn Thể vẫn thường xuyên, cứ 2 tháng 1 lần, vào lúc 18 giờ ngày thứ bảy, đến cử-hành thánh lễ và ban các phép bí-tích khác, khi cần, tại nhà thờ.

Trong những năm trước 1997, có nữ-tu Théophane Lĩnh, dòng Nữ-tu Bác-ái ở tại sur Foron đã hy-sinh thời giờ, đến giúp cộng-đoàn, mỗi khi có thánh lễ Việt-nam. Rồi từ tháng 4 năm 1999, mới có tu-huynh Dominique Nguyễn Thông Phán, cùng dòng Thánh-gia với cha Thể, đến thay thế.