Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Valence

Tuyên uý: Lm Stéphane Nguyễn Hùng Quốc Bảo

Năm thành lập : 1975 - Số giáo dân : 120 người

Lược sử

Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Valence thành hình sau biến cố 1975 tại Việt Nam. Làn sóng di cư tị nạn của người Việt Nam từ Lào và Việt Nam đến khoảng chừng hơn 10 gia đình. Lúc đầu có một linh mục thừa sai Pháp bị trục xuất khỏi Lào, từ Notre Dame de Lablachère đến Valence thăm giáo dân Việt Nam.

Vào khoảng năm 1977, 1978, 1979 Cha Bernard Trần Ngọc Hải từ Lyon đôi khi đến dâng lễ tại tư gia.

Khi Cha Clément Thể thụ phong linh mục và được cử làm tuyên úy vùng Centre Est của Pháp, Cộng đoàn Valence được chính thức hình thành. Ban Ðại Diện gồm ba người.

Năm 1993, Cha Clément Thể vì phải đi khắp vùng mục vụ, ngày công việc càng nhiều, đã xin Dức Cha Marchand để Cha Giuse Nguyễn Ngọc Sinh thay thế làm tuyên uý cho Công Giáo Việt Nam Valence.

Từ cuối năm 1993, Thánh Lễ Việt Nam vẫn được cử hành vào Chúa Nhựt thứ tư mỗi tháng, tại nhà thờ Fonbarlettes. Sau Synode, nhà thờ Fonbarlettes được nâng lên hàng giáo xứ, và mang tên là nhà thờ thánh Phanxicô Assise. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Sinh triệu tập Ðại Hội Cộng đoàn để bầu ra Hội đồng Mục Vụ Cộng Ðoàn.

Hội đồng Mục Vụ mới gồm một chủ tịch, một phó chủ tịch, ban thông tin văn hoá, ban truyền bá Phúc Âm và Công Giáo Tiến Hành, ban phụng vụ khánh tiết và ban kinh tế. Trong dịp Thánh Lễ mừng Tết Nguyên ñán 1993-1994 do Ðức Giám Mục Ðịa phận chủ tế, Cha Tuyên uý đã giới thiệu với Ðức Cha các thành viên của Hội đồng Mục vụ để Ðức Cha ban phép lành và trao bài sai.

 

 

Sinh hoạt mục vụ

Cộng Ðoàn tham gia mọi sinh hoạt chung của Giáo phận, các dip lễ lớn. Thí dụ :  Bế Mạc Synode Giáo phận, cuộc tập họp giáo dân tại Palais de Sport (trẻ em Việt Nam vũ bài Trầm Hương lúc dâng lễ, được mọi người hoan nghênh), các dịp lễ Kiều dân.

Mỗi tháng đọc kinh liên gia trong chương trình "Mẹ thăm viếng gia đình". Sau đọc kinh, tập hát cho Thánh Lễ Chúa Nhật tới.

Mỗi tháng có lịch sinh hoạt trong tháng của Cộng Ðoàn.

Tham gia công tác xã hội : cứu trợ nạn lụt ở Việt Nam, ủy lạo, thăm viếng bệnh nhân, tang chế…

Số gia đình Công Giáo VN trong địa phận Valence khoảng 6o gia đình. Nhưng hiện danh sách có 33 gia đình, vì các gia đình mới cưới ở riêng chưa khai báo, và ít lui tới, hoặc là gia đình nửa Việt, nửa Pháp, không muốn ghi vào danh sách cộng đoàn.