Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Annecy

Tuyên Úy : Lm Clément Nguyễn Văn Thể

Cộng đoàn Công Giáo Đông Nam Á Châu do Sœur Marie Michel Lộc điều khiển gồm các Kitô hữu đến từ ba quốc gia : Lào, Miên và Việt Nam. Mỗi sắc tộc sinh hoạt theo tinh thần văn hóa và dân tộc của họ. Cha Clément Nguyễn Văn Thể, dòng Thánh Gia Long Xuyên đảm nhiệm việc cử hành các bí tích cho cộng đoàn.

Những sinh hoạt chính yếu của cộng đoàn là : thánh lễ Việt ngữ, hành hương, tham dự các ngày Lễ Sắc Tộc do địa phận tổ chức, tham gia các khoá Thần Học Thánh Kinh do Tuyên Úy Đoàn tổ chức mỗi năm, hưởng ứng các chương trình cứu đói giảm nghèo tại Việt Nam.

Thánh lễ Việt ngữ được cử hành mỗi tam cá nguyệt tùy theo chương trình hoạt động của cha tuyêng úy.

Sau một thời gian dài hoạt động, Sœur  Marie Michel Lộc về hưu dưỡng. Hiện nay cộng đoàn có hai viên lạc viên :

Bà Brécard Lucette Linh

Ông Laurent Jean Charles