Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Toulon

Tuyên Úy   : Cha Maximilien Trần Minh Đức
 
Thành lập : 1982
Số giáo dân: 50 gia đình
Phụ trách cộng đoàn: Sr. Anne Marie Đỗ Thị Lan  (RNDM)
 
1. Tình trạng buổi đầu
Cộng đoàn Toulon đặt tên theo địa lý. Toulon tỉnh lỵ tỉnh Var (83), miền Nam nước Pháp, dân số là 164.532 người (2010), nằm giữa hai miền Nice và Marseille. Vì sinh hoạt chính của cộng đoàn từ trước tới nay nằm tại Toulon, do Nữ tu Notre Dame des Missions phụ trách, nên gọi là cộng đoàn Toulon. Hai giai đoạn trước khi chính thức công nhận là Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Toulon:
a) Trước 1975: Đã có nhiều gia đình đến định cư tại miền này. Họ là những người mang quốc tịch Pháp hoặc kết hôn với người bản xứ. Họ thành lập “Hội người Việt: Association Vietnamienne”, không phân biệt tôn giáo. Họ gặp nhau theo định kỳ quy định. Mỗi lần gặp nhau, người công giáo mời linh mục Việt Nam đến dâng lễ.
b) Sau 1975: Làn sóng người Việt tỵ nạn cộng sản đến Toulon ngày một đông. Vì biết có thánh lễ Việt Nam, nên nhiều người công giáo mới định cư tìm đến tham dự thánh lễ. Thời gian này, Soeur Marie Germaine Tâm, đang phục vụ tại Dòng, đến với các bà Việt Nam của Hội Người Việt để thành lập Hội các Bà Mẹ Công Giáo. Sau một thời gian ngắn, Soeur Tâm về một cộng đoàn khác của Dòng ở Lyon.
2. Cộng đoàn thành lập
Năm 1982, Soeur Marie Pierre Hoàng Thị Cúc đổi về Toulon, tiếp tục công việc của Soeur Tâm. Người công giáo ngày một đông hơn và sinh hoạt như một cộng đoàn. Soeur Pierre Hoàng trở thành người đầu tiên phụ trách Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Toulon, với sự bổ nhiệm của Đức Cha Joseph Madec, Giám mục Toulon. Trong thời gian Soeur Marie Hoàng phụ trách, cộng đoàn phát triển nhiều phương diện: thánh lễ hàng tháng, thăm viếng gia đình, dạy giáo lý tân tòng, hôn nhân, giáo lý trẻ em, tổ chức hành hương. Và rồi, sau 19 năm phục vụ, ngày 07-06-2001 Soeur Hoàng đã được Chúa gọi về với Ngài, hưởng thọ 80 tuổi, sau 53 năm khấn dòng.
Trong thời gian chờ đợi một Soeur Việt Nam qua tiếp tục sứ mệnh của dòng, phục vụ Cộng đoàn Việt Nam, thì Soeur Marie Danielle đã phụ trách Công đoàn trong thời gian chuyển tiếp. Ngày 21-01-2003, Soeur Anne Marie Đỗ Thị Lan đến Toulon,tiếp nối công việc của Sr. Marie Pierre,phục vụ cộng đoàn,với sự bổ nhiệm của Đức Cha Dominique REY, Giám Mục giáo phận Toulon.
Dâng lễ cho Cộng đoàn, trước là cha Pierre Nguyễn Văn Tự, từ Aixen Provence xuống. Khi cha qua đời, cha Michel Nguyễn Kym Thanh, từ Marseille đến dâng lễ hàng tháng.
Sau 25 năm dâng lễ cho Cộng đoàn, cha Michel Nguyễn Kym Thanh đã ngừng công việc vì lý do sức khoẻ. Cộng đoàn đã xin  Cha Maximilien Trần Minh Đức, từ Aubagne đến tiếp tục dâng lễ cho cộng đoàn.
 
Nt. Anne Marie Đỗ Thị Lan, RNDM
La communauté catholique vietnamienne de Toulon
 
1. Situation préliminaire
La communauté de Toulon est nommée selon sa géographie. Toulon est dans la province du Var (83), au sud de la France, avec une population de 164.532 habitants (en 2010), situé entre Nice et Marseille. L'activité principale de la communauté organise à Toulon, sous la direction des Sœurs Notre Dame des Missions, donc elle s'appelait la communauté de Toulon. Deux période fondatrices avant d'être officiellement reconnue comme communauté catholique vietnamienne de Toulon:
 
a. Avant 1975: 
De nombreuses familles se sont installées dans cette région. Ils sont de nationalité française ou mariés à des autochtones. Ils ont créé " l'Association Vietnamienne " indépendamment de la religion. Ils se rencontrent périodiquement prescrits, Chaque fois quand ils se rencontrent, les catholiques invitent les prêtres vietnamiens à venir célébrer la messe. 
 
b. Après 1975:
La vague de réfugiés politique vietnamiens à Toulon augmente. Comme il y a des messes vietnamiennes, beaucoup de nouveaux catholiques viennent à la messe. En ce moment, Soeur Marie Germaine Tam, qui sert dans l'Ordre, est venue à l'Association vietnamienne pour établir l'Association des mères catholiques. Peu de temps après, sœur Tam est  appelée pour une autre communauté de l'Ordre à Lyon.
 
Communauté fondée 
En 1982, Soeur Marie Pierre Hoang Thi Cuc est arrivée à Toulon pour continuer le travail de Soeur Tam. Les catholiques deviennent de plus en plus nombreux et actifs en tant que communauté. Soeur Pierre Hoang est devenue le premier responsable de la communauté catholique vietnamienne de Toulon, avec la nomination de Mgr Joseph Madec, évêque de Toulon. À l'époque de sœur Marie Hoang, la communauté a développé plusieurs aspects: Messe mensuelle, visite de famille, catéchuménat, mariage, catéchisme des enfants, organisation de pèlerinage. Et puis, après 19 années de service, le 7 juin 2001, Soeur Hoang a été appelée à rejoindre la maison du Père, à l'âge de 80 ans, après 53 ans de vœux.
 
Entre temps, sœur Marie Danielle était en charge de la communauté pendant la période de transition. Le 21 janvier 2003, sœur Anne Marie DO Thi Lan est arrivée à Toulon, prenant en charge la communauté, avec la nomination de Mgr. Dominique REY, évêque de Toulon.
Les messes de la communauté étaient célébrées par le Père Pierre Nguyen Van Tu, venant d'Aix-en-Provence. Quand le père Pierre Nguyen Van Tu est décédé, le père Michel Nguyen Kym Thanh, de Marseille assurait  la messe mensuelle pendant 25 ans. En 2017, le père Maximilien Tran Minh Duc , d’Aubagne,  a  pris la succession du père Michel Nguyen Kym Thanh .
 
Sr. Anne Marie Do Thi Lan  RNDM